POINTTI Positiivinen interventio aggressiotilanteisiin
16.8.2018 - 30.05.2020

Loppuraportti perustuu Marina Harjunpään Turun AMK:lle tekemään sosionomi-koulutuksen lopputyöhön. 

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Loppuraportti

Jokilaakson koulun pienryhmäopetuksessa pilotoitiin Opetushallituksen rahoittamana uudenlaista ohjaustyön mallia elokuusta 2019 alkaen. Hankkeen työnimeksi rakentui ”Pointti”, joka on lyhennelmä sanoista positiivinen interventio. Hankkeen oli tarkoitus etsiä ja luoda vaihtoehtoista toimintatapaa tilanteeseen, joissa yksittäisten oppilaiden koulunkäynnin vaatimuksiin ei pystytä vastaamaan luokkamuotoisella pienryhmäopetuksella, vaan koulunkäyntiä on tarpeen keventää ja tukea arkea lähikoulussa toteutuvan intervention keinoin. Uudenlaisella toimintamallilla on tarkoitus pyrkiä pois ”poislähettämisen kulttuurista”, jossa kriisiytyneessä tilanteessa oppilaalle aletaan etsiä paikkaa esimerkiksi toisesta koulusta.  Positiiviseen pedagogiikkaan ja luonteenvahvuuksien tunnistamiseen tehtiin yhteistyötä Mightifier-yrityksen kanssa. 

Pointin avulla pystyttiin tarjoamaan ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä voimaannuttavaa, positiivista vuorovaikutusta ja luottamussuhdetta koulun sisällä toimivan aikuisen kanssa. Mightifier-sovelluksen avulla pyrittiin tukemaan oppilaan ryhmään kuuluvuutta ja vahvistaa sekä oppilaan että ryhmän vahvuuksien tunnistamista. Tällä tuntui olevan hankkeen perusteella parhaimmillaan koulunkäyntiä edistävä ja tukeva vaikutus. Pointti –hankkeen avulla pyrittiin vastaamaan yksittäisten oppilaiden ja koko järjestelmän kasvavaan erilaisten tuen palveluiden tarpeeseen. 

Pointista muodostui varsin nopeasti koulumme arkeen luonteva, oma osansa. Oppilaiden puheissa Pointilla oli positiivinen kaiku, ja sillä hankkeella pystyttiin tavoittamaan hyvin erilaisia oppijoita, juuri heille sopivin tavoin. Hankkeen toteuttaminen oli mielekästä, vaikkakin välillä haastavaa. Uskoisin, että koulumaailmaan kaivataan enenevissä määrin vastaavia vaihtoehtoisia työskentelytapoja perinteisen opetuksen rinnalle. Pilottimme kaltaisella työmallilla pystytään oppilaalle mahdollistamaan muun muassa koulupäivän sisällä osana koulutyötä tapahtuvaa huomioivaa yhdessäoloa, kasvun ja kehityksen tukemista ja turva- ja tunnetaitotyöskentelyä. Koskettavimmat palautteet keväällä 2020 koskivatkin juuri sitä, miten ”Pointtiin oli aina kiva tulla, kun siellä sai jutella asioista. Koulupäivät ja –viikot eivät tuntuneet niin raskailta, kun oli mukavaa odotettavaa”. Edellä mainittuun useamman Pointin asiakkaan suusta koottuun arvioon kiteytyy mielestäni hyvin koko Pointin idea. Hanketta voisikin siis sen nojalla arvioida hyvinkin onnistuneeksi. 

POINTTI