Liiketuudor

Tutoropettajien toiminta.

Hankeaika 1.3.2017 – 31.12.2017

 

Hankekuvaus ja tavoitteet:

Liedon kunnassa käynnistyi 1.3.2017 Opetushallituksen rahoittamana tutoropettajahanke. Hankkeen tavoitteena oli osaamisen tuominen lähelle opettajaa ja oppilasta. Tavoitteen saavuttamiseksi Liedon kunnan jokaiseen perusopetuksen oppilaitokseen nimettiin tutoropettaja, jonka tehtävänä on kouluttaa ja tukea opettajia uuden opetussuunnitelman ja digitaalisten opetusmenetelmien käyttöönotossa, sekä toimia asiantuntijana ja oppilaitosjohdon tukena koulun kehittämistehtävissä. Tätä tehtävää tukemaan ja tutoropettajien työssä kehittymisen tueksi perustettiin tutoropettajista koottu vertaistyöryhmä, joka kokoontui säännöllisesti arvioimaan ja kehittämään tutortoimintaa sekä jakamaan hyviä innovatiivisia käytänteitä yli oppilaitosrajojen.

Toiminta:

Hankeaikana Liedon kunnan opettajille teetettiin TVT-taitokysely, jonka tulosten perusteella suunniteltiin ja toteutettiin koulutuskalenteri, jota hyödynnettiin paikallisissa tilaisuuksissa sekä koko kunnan opetushenkilöstölle avoimissa opettajien täydennyskoulutuksissa. Koulutuksissa keskityttiin tieto- ja viestintäteknisten taitojen kehittämiseen sekä opittujen taitojen pedagogiseen soveltamiseen.

Kyselyyn vastasi n. 80% kunnan perusopetuksen opettajista. Tulosten perusteella opettajat kokivat hallitsevansa hyvin opetuksen kannalta keskeisten teknologisten laitteiden käytön sekä päivittäisten kouluhallinnon ohjelmien kuten Wilman käytön. Eniten epävarmuutta oli kunnan oppimisympäristöjen käytössä ja laitteiden järkevässä pedagogisessa hyödyntämisessä.

Seuranta:

Hankeaikana tutoropettajat pitivät kirjaa omasta työajan käytöstään ja siitä, miten työaika jakautui eri tehtävien kesken. Työajanseurannan perusteella toiminta on jakautunut alla olevan kaavion mukaan. Eniten tutoropettajien työaikaa on hyödynnetty henkilökohtaisessa opastuksessa, jonka jälkeen muut kokonaisuudet ovat tasavahvoina. Tästä voidaan päätellä, että tarve henkilökohtaiselle neuvonnalle ja ohjaukselle on suuri, johtuen pitkälti opettajantyön luonteesta ja pedagogisesta liikkumavarasta.

Tulokset:

Hankkeen aikana digitutormalli on sulautunut osaksi koulun arkea. Digitutorin läsnäolo omassa työyhteisössä on tuonut digiosaamisen kouluyhteisön jokaisen opettajan sekä oppilaan käyttöön, ja on madaltanut huomattavasti tuen ja ohjauksen pyytämiskynnystä. Tekninen ja pedagoginen tuki on myös mahdollistanut uuden opetussuunnitelman paremman toteuttamisen sekä opettajien digitaalisten taitojen pedagogisen ja teknisen kehittymisen. Tämän kehityksen kautta hyvät käytänteet ja uudet innovatiiviset työtavat ovat levinneet kouluyhteisön ja kunnan muiden oppilaitosten välillä. Edellä mainitut seikat ovat myös lisänneet digitasa-arvoa koulujen ja kunnan sisällä. Lisänneet oppilaiden opetuksellista tasa-arvoa, sekä kasvattaneet opettajien motivaatiota omassa työssään kehittymistä kohtaan. Hankkeen aikana konkretian merkitys on korostunut. Opettajat kaipaavat selkeitä vuositasoisia ohjeita opetuksen suunnittelun tueksi. Tämä korostuu eteenkin niiden kohdalla, jotka ovat omasta digiosaamisestaan epävarmoja.

 

Liiketuudor – hanke 2017
Merkitty: