Pedagoginen tuki
Osaamiskartoitus

Opetushenkilöstön TVT –taidot kartoitetaan kolmen vuoden välein toteutettavalla Opeka –kyselyllä tai paikallisesti räätälöidyllä osaamiskartoituksella sekä kehityskeskustelujen avulla. Kartoituksen perusteella suunnitellaan ja kohdennetaan koulutuksia opetushenkilöstölle.

Pedagoginen tuki ja osaamisen kehittäminen

Opettajien koulutuksessa teknisen osaamisen lisäksi keskitytään pedagogiseen osaamiseen ja tukeen. Näillä keinoilla opettajia koulutetaan ja tuetaan käyttämään uusia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä opetusmenetelmiä. Samalla pyritään myös oppilaiden innostuksen ja motivaation lisäämiseen opetusta kohtaan.

Jokaisessa Liedon koulussa on nimetty koulukohtainen tutoropettaja, joka vastaa koulun pedagogisesta tuesta ja neuvonnasta.

Tutoropettajien toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi perustetaan kunnan TVT-pedagogin vetämä tutoropettajista koostuva ohjausryhmä. Ryhmässä käydään läpi ajankohtaisia asiakokonaisuuksia, jotka koulujen tutoropettajien johdolla jalkautetaan työyksiköihin koulutuksilla ja TVT- kahvilatoiminnalla.

Koulutuksien päämäärinä ovat henkilökunnan taitotason kehittäminen, asenne- ja toimintakulttuurin muutos sekä keskinäisen verkostoitumisen lisääminen ja yhteisölliseen osaamisen vahvistaminen.

Täydennyskoulutus

Opettajille tarjotaan keskitettyä täydennyskoulutusta. Koulutuksista informoidaan digilieto.fi -sivuston koulutuskalenterissa.