Liedon kunnan kielipolku

Liedon kunnan kieliohjelma kattaa kielten opiskelun perusopetuksen vuosiluokkien 1.- 9. aikana. Oppilaalla on mahdollisuus valita, opiskeleeko hän alakoulun aikana kahta vai kolmea vierasta kieltä. Valittavat kielet ovat pakollisen ensimmäisellä vuosiluokalla alkavan A1-kielen (englanti) lisäksi neljännellä luokalla valittava valinnainen A2 –kieli, joko ruotsi tai saksa, sekä kuudennella kaikille yhteinen B1-kieli ruotsi. Yläkoulussa kielitarjonta rikastuu vielä kahdeksannella luokalla alkavalla valinnaisella B2-kielellä, jolloin oppilaalla on mahdollista opiskella edellä mainittujen lisäksi myös ranskan kieltä.  Kielivalintojen toteutumisen edellytyksenä on, että kyseisen kielen ryhmä perustetaan.  Kieliryhmä perustetaan, jos siihen ilmoittautuu lautakunnan määrittelemän minimimäärän verran oppilaita. Kielten opiskeluun sitoudutaan aina koko peruskoulun ajaksi.

Liedon kielipolku on toteutettu KieliLieto- hankkeen myötä, joka on osa opetushallituksen 2019-2020 rahoittamaa kielten tutoropettajatoimintaa.

A1 Varhennettu kieli

Liedon kunnan kieliohjelman mukaan kielten opiskelu alkaa ensimmäisellä vuosiluokalla A1-kielenä. Ensimmäinen vieras kieli on kaikilla oppilailla englanti. A1 –kielen opetuksen tavoitteet määritellään kunnan opetussuunnitelmassa, joka on laadittu valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Varhennetussa kielten oppimisessa (1. – 2. lk) pääpaino on vieraalle kielelle altistamisessa ja kielitietoisuuden lisäämisessä. Oppimisessa korostuvat toiminnalliset ja tutkivat työtavat, joissa oppilailta ei odoteta kirjoitus- tai lukutaitoa. Opetussuunnitelmassa mainitut tavoitteiden sisältöalueet taito tulkita ja tuottaa tekstejä nähdään tässä yhteydessä enemmän suullisena taitona (kuva 1.). Kieltä opitaan esimerkiksi leikkien, pelien ja laulujen kautta oppimisen painopisteen ollessa kielen ymmärtämisessä, suullisessa tuottamisessa ja kielellisessä vuorovaikutuksessa. Oppilaita kannustetaan käyttämään rohkeasti vierasta kieltä arjen tilanteissa.  Kaikki oppiminen on tärkeää.

Kuvassa; Kielipolun opetussuunnitelman tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen. S2 Kielten opiskelutaidot. S3 Kehittyväkielitaito, jonka alaotsioina ovat: Vuorovaikutus, taito tilkita tekstejä ja taito tuottaa tekstejä.
Kuva 1. Opetussuunnitelman tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet
Oppimisympäristöt

Varhennetussa kielenopetuksessa pyritään hyödyntämään joustavia oppimisympäristöjä. Fyysisesti opetus voidaan järjestää hyödyntäen kaikkia koulun tiloja sekä mahdollisuuksien mukaan koulun lähiympäristöjä. Opetustuokioiden pituutta voidaan vaihdella ja ne voidaan integroida muuhun opetukseen taikka pitää muun opetuksen lomassa joustavin menetelmin.

Kuvassa: A1-kieli englanti, jota opiskellaan 1.-9.luokalla, tästä varhennettuna luokilla 1.-2. A2-kieli, joko ruotsi tai saksa, joita voi opiskella valinnaisena vuosiluokilla 4. - 9. B1-kieli ruotsi, joka on kaikille yhteinen vuosiluokilla 6.-9., sekä valinnainen B2-kieli saksa tai ranska, jota voi opiskella vuosiluokilla 8. -9..
Kuva 2. Liedon kunnan kielipolku, kielten valinnat
Sisällöt ja aihepiirit

Kieltä opitaan käyttämällä sitä arkisissa toimissa ja leikeissä. Varhennetun A1-englannin opetuksen sisällöt ja aiheet perustuvat oppilaiden arkielämään ja omaan lähitoimintaympäristöön. Opeteltavat sisällöt valitaan opetussuunnitelmassa määritellyistä aihepiireistä tai eheyttämällä muissa oppiaineissa nousseista aiheista. Sisältöjen valinta tapahtuu yhdessä oppilaiden kanssa heidän kiinnostuksensa mukaan. Oppilaslähtöisellä toiminnalla tuetaan oppilaan uteliaisuutta ja kiinnostusta vierasta kieltä ja kulttuuria kohtaan. Toisen vuoden aikana oppisisältöjä kerrataan, laajennetaan ja syvennetään.

Kuvassa varhennetun kielten opiskelun aihepiirit, joita ovat:: Numerot, kehon osat, värit, vaatteet, aika, lähiympäristö, ruoka ja juoma, eläimet, tervehdykset, harrastukset, itseilmaisu
Kuva 3. Varhennetun kielen opetuksen aihepiirejä
Arviointi

Varhennetun kielen arviointi on luonteeltaan formatiivista, positiivista ja oppilasta kannustavaa. Arvioinnissa käytetään myös itse- ja vertaisarviointia.

Vinkkejä opetuksen järjestämiseen

Liedon varhennetun A1 –kielen opetuksen sisällöt on jaettu 11 aihepiireiksi (kuva 3., sekä Liedon kunnan opetussuunnitelman vuosiluokkaistetut sisältöalueet). Aihepiirit voidaan jakaa lukuvuoden ajalle vuodenkierron mukaisiksi teemoiksi. (Kuva 4.)

Varhennettu kieltenopetuksen perusta on vieraalle kielelle altistamisessa, puhutussa kielessä ja vuorovaikutuksessa. Tärkeää on innostaa ja löytää rohkeus käyttää orastavaa kielitaitoa. Varhaisessa vaiheessa oppilailta ei edellytetä luku- tai kirjoitustaitoa.

Opetuksessa ja oppimisessa painotetaan arkeen sidottuja toiminnallisia työtapoja, kuten leikkejä, näytelmiä, musiikkia eri muodoissaan ja pelejä.

Varhennetun kieltenopetuksen oppitunnin ei tarvitse kattaa kokonaista oppituntia, vaan se voidaan myös järjestää pieninä tuokioina muun opetuksen lomassa, eheyttämällä sitä muihin oppiaineisiin. Näin vieraalle kielelle altistaminen on osa kokonaisvaltaista koulupäivää. 

Kuvassa esimerkki aihealueiden sijoittelusta lukuvuoteen: Elokuu - tervehdykset ja itseilmaisu, syyskuu - aika ja numerot, lokakuu - värit ja halloween, marraskuu - eläimet, joulukuu - jouluaiheet, tammikuu - lähiympäristö, helmikuu - harrastukset, maaliskuu - kehon osat, huhtikuu - vaatteet, toukokuu - ruoka ja juoma.
Kuva 4. Esimerkki aihealueiden sijoittelusta lukuvuoteen

Liedon kielipolun PDF-versiona

Opetuksen tueksi muualta verkosta

Varhennetun kieltenopetuksen materiaaleja on löydettävissä runsaasti verkosta. Alta löydät niistä muutamia, jolla varmasti pääset alkuun.

Porin Vinkkivihko varhennettuun ja toiminnalliseen kieltenopetukseen

Eurooppalainen kielisalkku

Oriveden kielipolku

Kielireppu

Enkkua alkuopetukseen

Kielitietoisesti kouluissa

Liedon kunnan opetussuunnitelma (1.-2lk)

Liedon opetussuunnitelman vuosiluokkaistetut sisällöt (s.61)

Kielipolku