Lukutaito vahvaksi

Tulevaisuuden osaamisen turvaamiseksi on löydettävä uusia keinoja ja menetelmiä, joilla innostetaan lapsia lukemaan ja joiden avulla kehitetään kielellistä kehitystä tukevia oppimisympäristöjä ja toimia.  Lukutaito vahvaksi -hankkeen päätavoitteeksi on kirjattu  lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistavien toimenpiteiden toteuttaminen esi-  ja alkuopetusikäisten lasten piirissä. Tavoitteden saavuttamiseksi hankkeelle on palkattu lukukoordinaattori, jonka tehtävänä on innostaa ja motivoida lapsia lukemisen piiriin sekä antaa opetushenkilöstölle uusia työvalineita lukuinnostuksen ja -taidon kehittämistä varten.  Liedon kunnan opettajat voivat varata lukukoordinaattorin esi- ja alkuopetuksen ryhmiin esittämään elävää tarinankerrontaa ja inspiroimaan lapsia tarinoiden äärelle. Vierailuihin voidaan yhdistää myös työpajatoimintaa.  Tarinat kehittävät mielikuvitusta, ilmaisua, kielitaitoa, tunnetaitoja ja kulttuurien tuntemusta. Tarinoilla voidaan alustaa jotain haluttua teemaa (auttaminen, erilaisuuden hyväksyminen, vaikeista tilanteista selviäminen, jne.) tai innostaa tiedonhankintaan. Tarinoiden avulla voimme perehtyä kulttuuriperintöön ja oppia

Varhaiset viestijät

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Vuorohoidon arjessa voi näkyä erirytmisyys, epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus . Nämä samat ilmiöt heijastuvat yhteistyöhön huoltajien kanssa. Kaksi tehokasta keinoa vaikuttaa näihin on parantaa viestintää ja vahvistaa osallisuutta. Hankkeen tavoitteena on digitalisaation keinoin luoda uusia helppoja ja monipuolisia toimintamalleja, jotka tukevat viestintää henkilöstön sekä henkilöstön ja huoltajien välillä. Hankkeen kautta vahvistamme yhteistyötä ja vuorovaikutusta, aktivoimme huoltajia sekä lisäämme lasten osallisuutta päiväkodin arjessa mm. pedagogiseen dokumentoinnin aineiston tuottajina. Hankeaika 1.8.2021 – 30.6.2028 Valtion erityisavustus:  34 200 €

Vakatuutori

Tutor-logo

Vakatuutori On Opetus- ja kulttuuriministeriön valtion erityisavustuksella rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena on taata Liedon kunnan varhaiskasvatuksen oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia Tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Hankkeen avulla Liedon kunnan digipolkua laajennetaan varhaiskasvatusikäisiin oppijoihin. Digipolun sisällöt nojaavat valtakunnalliseen Uudet lukutaidot -ohjelmaan.  Toisena päätavoitteena on varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön tukeminen ammatillisessa kehittymisessä. Painopisteenä pedagogisesti perusteltujen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien työtapojen kehittäminen em. kehittämisohjelman kuvausten ja paikallisten suunnitelmien perusteella. Hankkeen tuloksista raportoidaan tällä sivustolla sekä AOE-sivustolla. Hankeaika 1.8.2021 – 31.12.2022 Valtion erityisavustuksen määrä: 28 000 €

Digitaidot 360°

Digitaidot 360 logo

Hankkeessa toteutetaan uudenlainen, oppilaiden digitaalisten taitojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tähtäävä verkkopalvelu, joka pohjautuu opetussuunnitelman tavoitteisiin, kuntien TVT-suunnitelmiiin ja digitaalisten taitojen oppimispolkuihin. Perusopetuksen vl. 1-6 oppilaat voivat opetella ja kerrata TVT-taitoja monimediaista tuottamista ja yhteisöllisyyttä tukevassa, interaktiivista 360°-, VR- ja AR -materiaalia ja videota hyödyntävässä ympäristössä. Palvelu tulee kansallisesti käytettäväksi. Hankkeen aikana Kaarinan ja Liedon alakoulujen opettajat ja oppilaat saavat käyttöönsä Thinglink-lisenssit. Opettajia osallistetaan materiaalien tuotantoon ja palvelun sisältöjen suunnitteluun. Lue lisää Digitaidot 360 hankkeesta Kaarinan kaupungin kehittämissivustolla

Kielipolku

Liedon kunnan kielipolku Liedon kunnan kieliohjelma kattaa kielten opiskelun perusopetuksen vuosiluokkien 1.- 9. aikana. Oppilaalla on mahdollisuus valita, opiskeleeko hän alakoulun aikana kahta vai kolmea vierasta kieltä. Valittavat kielet ovat pakollisen ensimmäisellä vuosiluokalla alkavan A1-kielen (englanti) lisäksi neljännellä luokalla valittava valinnainen A2 –kieli, joko ruotsi tai saksa, sekä kuudennella kaikille yhteinen B1-kieli ruotsi. Yläkoulussa kielitarjonta rikastuu vielä kahdeksannella luokalla alkavalla valinnaisella B2-kielellä, jolloin oppilaalla on mahdollista opiskella edellä mainittujen lisäksi myös ranskan kieltä.  Kielivalintojen toteutumisen edellytyksenä on, että kyseisen kielen ryhmä perustetaan.  Kieliryhmä perustetaan, jos siihen ilmoittautuu lautakunnan määrittelemän minimimäärän verran oppilaita. Kielten opiskeluun sitoudutaan aina koko peruskoulun ajaksi. Liedon kielipolku on toteutettu KieliLieto- hankkeen myötä, joka on osa opetushallituksen 2019-2020 rahoittamaa kielten tutoropettajatoimintaa. A1 Varhennettu kieli Liedon kunnan kieliohjelman

POINTTI

Opetushallitus rahoittaa hanketta

POINTTI Positiivinen interventio aggressiotilanteisiin 16.8.2018 – 30.05.2020 Loppuraportti perustuu Marina Harjunpään Turun AMK:lle tekemään sosionomi-koulutuksen lopputyöhön.  Loppuraportti Jokilaakson koulun pienryhmäopetuksessa pilotoitiin Opetushallituksen rahoittamana uudenlaista ohjaustyön mallia elokuusta 2019 alkaen. Hankkeen työnimeksi rakentui ”Pointti”, joka on lyhennelmä sanoista positiivinen interventio. Hankkeen oli tarkoitus etsiä ja luoda vaihtoehtoista toimintatapaa tilanteeseen, joissa yksittäisten oppilaiden koulunkäynnin vaatimuksiin ei pystytä vastaamaan luokkamuotoisella pienryhmäopetuksella, vaan koulunkäyntiä on tarpeen keventää ja tukea arkea lähikoulussa toteutuvan intervention keinoin. Uudenlaisella toimintamallilla on tarkoitus pyrkiä pois ”poislähettämisen kulttuurista”, jossa kriisiytyneessä tilanteessa oppilaalle aletaan etsiä paikkaa esimerkiksi toisesta koulusta.  Positiiviseen pedagogiikkaan ja luonteenvahvuuksien tunnistamiseen tehtiin yhteistyötä Mightifier-yrityksen kanssa.  Pointin avulla pystyttiin tarjoamaan ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä voimaannuttavaa, positiivista vuorovaikutusta ja luottamussuhdetta koulun sisällä toimivan aikuisen kanssa. Mightifier-sovelluksen avulla pyrittiin tukemaan oppilaan ryhmään kuuluvuutta ja vahvistaa sekä oppilaan että ryhmän vahvuuksien

Varhennettu kielenopetus vauhtiin Liedossa!

englanninkielen kuvakortteja

KieliLieto-hanke vauhdittaa varhennettua kielenopetusta Liedossa englannin kielen opetus on varhennettu alkamaan toiselta luokalta jo 2016 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä, joten alkuopettajilla on jo aiempaa kokemusta englannin opettamisesta.   Kielten tutortoiminta alkuun Liedon kunnan kaksi kielen tutor -opettajaa valittiin keväällä 2019. Ensimmäinen tutustuminen projektiin tehtiin projektin koordinaattorin tapaamisessa toukokuussa.  Liedossa aloitettiin kielen varhennuttua englannin opetusta antavien opettajien verkostoituminen kutsumalla kaikkien koulujen edustajat syyskuussa yhteiseen. tapaamiseen. Kaikilla kouluilla on tapaamisen jälkeen yhteyshenkilö, jonka kautta Liedon kielitutorit välittävät ajankohtaista tietoa kouluille.  Teams -ohjelmaan on perustettu mahdollisuus liittyä Kieli-Lieto -yhteisöön, jossa koulutuksista saatuja linkkivinkkejä jaetaan sekä tietoa ajankohtaisista tilaisuuksista Liedon kunnan kaksi kielen tutor -opettajaa valittiin keväällä 2019. Ensimmäinen tutustuminen projektiin tehtiin projektin koordinaattorin tapaamisessa toukokuussa.   Liedossa aloitettiin kielen varhennuttua englannin opetusta antavien opettajien verkostoituminen kutsumalla kaikkien koulujen

OpenDigi

OpenDigi

OpenDigi Liedon kunta on mukana OpenDigi-kehittäjäyhteisössä, jonka yhtenä tavoitteena on opettajien opetussuunnitelman toteuttamista tukevan digiosaamisen kehittäminen.  Hankkeen kehittäjäkoulutoimintaan on Liedosta osallistunut Ilmaristen ja Loukinaisten koulut. Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä OpenDigi on kehittäjäyhteisö, joka syntyy Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana ajalla 1.9.2017- 31.8.2020. OpenDigissä on mukana Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä Suomen yliopisto, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto sekä kunkin alueen aktiivisia kehittäjäkouluja. Lisää OpenDigi-hankkeesta voit lukea sivustolta www.opendigi.fi Toiminta kehittäjäkouluissa Osana OpenDigi-hanketta opettajaopiskelijat suunnittelivat oppimiskokonaisuuksia, joita he toteuttivat yhdessä kehittäjäkoulujen opettajien kanssa. Oppimiskokonaisuudet Avaruusseikkailu Robotiikan peusteet Kuvataiteen portfolio Tarinallinen, visuaalinen ja toiminnallinen oppimiskokonaisuus Lego -robotiikkaan tutustuminenTyöskentelyn arviointia ja oppilastutorointia Avaa PDF Avaa PDF Avaa PDF Löytöretket Kertolaskun junnaus Verkkolehti Historian opiskeluakoulun lähiympäristössä Toiminnallista matikkaa tiimeissä Kestävän kehityksen verkkolehti Avaa PDF Avaa

Ryhdy opetusvideoiden tuottajaksi Green screen tekniikalla

green screen

Green Screen on elokuvissa laajalti käytössä oleva tekniikka, jossa vihreää taustaa(*) vasten kuvattuja näyttelijöitä / esineitä voidaan siirtää vaikka vieraalle planeetalle. Läheisin esimerkki kyseisestä tekniikasta lienee säätiedotukset, jossa meteorologin taakse on tuotu kulloinenkin sääkartta. Opetuksessa tämä avaa uusia mahdollisuuksia mm. historian projekteihin, jossa oppilaat voidaan viedä keskelle historiallisia tapahtumia tai luonnontieteissä voidaan tehdä matka maailman ympäri yms. vain mielikuvitus on rajana. Toteuttaaksesi Green Screen – videoita tarvitset vihreän kankaan iPadin, jossa asennettuna Green Screen by Do Ink -applikaatio iPadille kotelo, jossa kierteet kamerajalustalle Kamerajalustan Ulkopuolisen mikrofonin Liedon kunnan opettajana sinulla on mahdollisuus lainata opetuskäyttöön em. kuvauskalusto. Ole yhteydessä koulusi tutoropettajaan tai kunnan TVT-pedagogiin. Kysele myös mahdollista käyttöönottokoulutusta tai käytännön apua projektisi läpivientiin. * Tausta voi olla muunkin värinen, mutta limenvihreä on todettu