Lukutaito 7.-9.

okm minedu.fi

Liedon yläkoulujen lukutaitohanke Liedon yläkoulujen lukutaitohanke: 7.-9.-luokkalaisten monilukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen vahvistaminen, edistäminen ja kehittäminen Liedon kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta yläkoululaisten lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin. Tavoitteena on: tukea lukijoita kaikilla lukutaidon tasoilla eroja kaventaen elvyttää

Lukutaito vahvaksi

okm minedu.fi

Tulevaisuuden osaamisen turvaamiseksi on löydettävä uusia keinoja ja menetelmiä, joilla innostetaan lapsia lukemaan ja joiden avulla kehitetään kielellistä kehitystä tukevia oppimisympäristöjä ja toimia.  Lukutaito vahvaksi -hankkeen päätavoitteeksi on kirjattu  lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistavien toimenpiteiden toteuttaminen esi-  ja alkuopetusikäisten lasten

Varhaiset viestijät

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Hyvä viestintä tavoittaa kaikki osalliset Varhaiset viestijät on opetushallituksen rahoittama hanke innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseksi varhaiskasvatuksessa.  Vuorohoidon arjessa voi näkyä erirytmisyys, epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus. Nämä samat ilmiöt heijastuvat yhteistyöhön huoltajien kanssa. Kaksi tehokasta keinoa vaikuttaa näihin on parantaa viestintää ja vahvistaa

Vakatuutori

Tutor-logo

Vakatuutori On Opetus- ja kulttuuriministeriön valtion erityisavustuksella rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena on taata Liedon kunnan varhaiskasvatuksen oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia Tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Hankkeen avulla Liedon kunnan digipolkua laajennetaan varhaiskasvatusikäisiin oppijoihin. Digipolun sisällöt nojaavat valtakunnalliseen Uudet lukutaidot -ohjelmaan.  Toisena

Digitaidot 360°

360 digitaidot logo

Hankkeessa toteutetaan uudenlainen, oppilaiden digitaalisten taitojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tähtäävä verkkopalvelu, joka pohjautuu opetussuunnitelman tavoitteisiin, kuntien TVT-suunnitelmiin ja digitaalisten taitojen oppimispolkuihin. Digitaidot360 – sivusto: https://digitaidot360.eu/   Perusopetuksen vl. 1-6 oppilaat voivat opetella ja kerrata TVT-taitoja monimediaista tuottamista ja yhteisöllisyyttä tukevassa, interaktiivista 360°-,

Kielipolku

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Liedon kunnan kielipolku Liedon kunnan kieliohjelma kattaa kielten opiskelun perusopetuksen vuosiluokkien 1.- 9. aikana. Oppilaalla on mahdollisuus valita, opiskeleeko hän alakoulun aikana kahta vai kolmea vierasta kieltä. Valittavat kielet ovat pakollisen ensimmäisellä vuosiluokalla alkavan A1-kielen (englanti) lisäksi neljännellä luokalla valittava

POINTTI

Opetushallitus rahoittaa hanketta

POINTTI Positiivinen interventio aggressiotilanteisiin 16.8.2018 – 30.05.2020 Loppuraportti perustuu Marina Harjunpään Turun AMK:lle tekemään sosionomi-koulutuksen lopputyöhön.  Loppuraportti Jokilaakson koulun pienryhmäopetuksessa pilotoitiin Opetushallituksen rahoittamana uudenlaista ohjaustyön mallia elokuusta 2019 alkaen. Hankkeen työnimeksi rakentui ”Pointti”, joka on lyhennelmä sanoista positiivinen interventio. Hankkeen oli tarkoitus

Varhennettu kielenopetus vauhtiin Liedossa!

englanninkielen kuvakortteja

KieliLieto-hanke vauhdittaa varhennettua kielenopetusta Liedossa englannin kielen opetus on varhennettu alkamaan toiselta luokalta jo 2016 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä, joten alkuopettajilla on jo aiempaa kokemusta englannin opettamisesta.   Kielten tutortoiminta alkuun Liedon kunnan kaksi kielen tutor -opettajaa valittiin keväällä 2019. Ensimmäinen tutustuminen projektiin

OpenDigi

OpenDigi

OpenDigi Liedon kunta on mukana OpenDigi-kehittäjäyhteisössä, jonka yhtenä tavoitteena on opettajien opetussuunnitelman toteuttamista tukevan digiosaamisen kehittäminen.  Hankkeen kehittäjäkoulutoimintaan on Liedosta osallistunut Ilmaristen ja Loukinaisten koulut. Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä OpenDigi on kehittäjäyhteisö, joka syntyy Opetus- ja kulttuuriministeriönrahoittamana ajalla 1.9.2017-